VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN QUẢN TRỊ MẠNG.

Phòng Quản trị xin tham mưu cho Nhà trường về chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản trị mạng như sau:

Chức năng:

Ban đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, phát triển hệ thống mạng của nhà trường, bao gồm: hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu, và quản lý trong Trường.

Nhiệm vụ:

Tổ chức xây dựng, quản lý, bảo dưỡng mạng internet và các phương tiện có liên quan đến hệ thống máy tính của nhà trường: các thiết bị truyền thông mạng không dây Wifi và thiết bị INDOOR, OUTDOOR; hệ thống máy chủ và các thiết bị chuyển mạch (Router, Switch, Modem…)

Duy trì và hỗ trợ hệ thống mạng giữa các Khoa, các đơn vị có kết nối trong Trường. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị về xây dựng và phát triển hệ thống mạng thông tin.

Quản trị hệ thống mạng phục vụ các công tác trên mạng Intranet và kết nối Internet của Trường: quản lý kết nối Internet (đường leasedline, đường nối ADSL), đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống mạng, các phần mềm ứng dụng và các dữ liệu thông tin trên mạng.

Xây dựng quy định về quản lý người dùng mạng của Trường. Hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả các tài nguyên mạng.

Tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển hệ thống mạng,cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng và dịch vụ mạng phục vụ cho nhà trường theo kế hoạch và dự án được phê duyệt.

Lập kế hoạch mua sắm linh kiện, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế, khắc phục các sự cố về hệ thống mạng của nhà trường.

Tham gia xây dựng các dự án đầu tư (phần về lĩnh vực tin học), triển khai ứng dụng tin học và đầu tư thiết bị tin học trong nhà trường.

Thực hiện nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của các máy tính, thiết bị ngoại vi, mạng cục bộ và kết nối Internet, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống.

Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng của nhà trường.

Quản lý cổng thông tin điện tử của nhà trường: cập nhật thông tin, dữ liệu lên website chính của Trường. Hỗ trợ và quản lý về kỹ thuật cho các site của các đơn vị trong Trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu trường.