QBU - Quality - Betters - Us

Giới thiệu

PHÒNG QUẢN TRỊ

Phòng Quản trị được thành lập theo quyết định số 827/CĐSP/QĐ-TC 2005, khi đó căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Nhà trường giao, phòng mang tên Phòng Quản trị – Đời sống.

Sau khi Thủ tướng Chính Phủ ra Quyết định thành lập Trường Đại học Quảng Bình, tháng 11/2007 theo quyết định số 1202/QĐ-DHQB-TC phòng được đổi lại tên: Phòng Quản trị.

        I. Chức năng:

Phòng Quản trị có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất trong trường.

Tham mưu cho Nhà trường trong việc mua sắm, sửa chữa, trang cấp tài sản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH.

Quản lý và tổ chức việc đảm bảo an ninh, trật tự trong Nhà trường; Chăm sóc cây xanh, hạ tầng cơ sở, cảnh quan môi trường.

        II. Nhiệm vụ:

1. Trực tiếp thực hiện công tác quản lý, khai thác sử dụng cơ sở vật chất trong toàn trường.

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về Kế hoạch ngân sách trong công tác cải tạo, sửa chữa, duy tu, bão dưỡng, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động trong toàn trường.

3. Quản lý sử dụng và có biện pháp giải quyết kịp thời các sự cố về  điện – nước – điện thoại – mạng Internet – điện thoại trong Trường.

4. Giám sát thi công các công trình cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhỏ và tham gia hội đồng nghiệm thu các công trình sau khi hoàn thành.

5. Được ủy quyền thay mặt Nhà trường trực tiếp giao dịch với các cơ quan, ban ngành của Thành phố, Tỉnh … để giải quyết các vấn đề chuyên môn có liên quan đến nhiệm vụ được giao. Theo dõi sử dụng và lập phiếu thu tiền điện -nước của các hộ gia đình CBGV, khu ký túc xá SV và các loại hình dịch vụ nộp cho phòng Kế hoạch – Tài chính làm cơ sở pháp lý thu tiền.

6. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức kiểm kê hằng năm (vào thời điểm 01/01 của năm), và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu; theo dõi sổ sách tăng giảm tài sản; Theo dõi việc cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại các đơn vị;

7. Phối hợp với các đơn vị lập thủ tục tiếp nhận hàng viện trợ, đưa vào hồ sơ sổ sách tài khoản.

8. Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch trồng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên Trường. Cung cấp cây cảnh phục vụ các Hội nghị, các ngày Lễ, Tết.

9. Quản lý toàn bộ phòng học, phòng hoạt động chung. Bảo đảm việc mở cửa phòng học theo đúng lịch học của Thời khóa biểu đó được Lãnh đạo Nhà trường hoặc người được ủy quyền phê duyệt. Nhân viên phụ trách phòng học có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra các phòng học: tắt đèn, quạt, đóng cửa khi không có giờ học

10. Quản lý và chỉ đạo bộ phận vệ sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên trường và các phòng học.Thường xuyên làm vệ sinh trước giờ học và sau các giờ giải lao đối với các nhà vệ sinh.

11. Thường xuyên nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng nội quy của Nhà trường. Nhắc nhở thầy – cô giáo và sinh viên để xe đúng nơi qui định. Giữ gìn trật tự và ngăn chặn những người không phận sự không được vào khu vực trường

12. Tham mưu cho Hiệu trưởng soạn thảo : Quy định về quản lý tài sản ; Quy định về quản lý và sử dụng điện – nước – điện thoại – mạng Internet; Quy định về quản lý cây xanh – hoa và cây cảnh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường; Quy trình về phòng cháy và chữa cháy; Nội quy sử dụng phòng học;Quy trình về mua sắm – bảo trì – điều động, thanh lý tài sản cố định;  Quy định về đăng ký sử dụng phòng học…và các văn bản khác liên quan

13. Quản lý và chỉ đạo tổ bảo vệ làm đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong Nhà trường.

14. Thực hiệncác nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Trưởng phòng ( hoặc Phó Trưởng phòng được giao ký thay trưởng phòng) thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Phối hợp với phòng TC-HC-TH đề xuất thành lập các hội đồng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Trong những năm vừa qua phòng Quản trị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm liền, đặc thù của phòng là phục vụ mọi hoạt động của Nhà trường nên mỗi cán bộ, lao động hợp đồng luôn luôn nổ lực phấn đấu để đưa Nhà trường ngày càng hoàn thiện và phát triển về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự.